Giải pháp NexDataSmart Healthcare: HIS, EMR, PACS, RIS, LIS...

NexData Smart Healthcare

Smart Healthcare là giải pháp, dịch vụ tổng thể và toàn diện dành cho công dân, người hành nghề, cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan quản lý nhà nước. Giải pháp giúp cơ quan quản lý về y tế trong việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ người hành nghề, cơ sở khám chữa bệnh, công dân tiết kiệm thời gian trong việc gửi/ nhận hồ sơ, các chi phí gián tiếp trong việc giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ ngành y tế. 

Giải pháp ứng dụng công nghệ số phục vụ các hoạt động, dịch vụ của ngành y tế, hình thành nền y tế thông minh, xây dựng phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh, giúp phát triển một hệ sinh thái kết nối dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

NexData Smart Healthcare bao gồm những giải pháp chính

  • Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện/phòng khám – HIS
  • Hệ thống lưu trữ và thu nhận thông tin, hình ảnh chẩn đoán – RIS/PACS
  • Hệ thống bệnh án điện tử – EMR
  • Hệ thống quản lý xét nghiệm – LIS
  • Quản lý hàng đợi thông minh – QMS
  • Hệ thống khám chữa bệnh từ xa Telehealth
  • Nền tảng quản lý định danh IoT cho thiết bị y tế – IoT of Healthcare