Dịch vụ kiểm định nội bộ

Sử dụng các quy trình đã được chứng minh và các kỹ thuật tôi luyện thông qua lý thuyết và thực hành, các chuyên gia kiểm định hiệu quả hoạt động nghiệp vụ sẽ trợ giúp khách hàng bằng bất kỳ hoặc toàn bộ các khối tạo dựng thành công. Trong khi giúp các tổ chức sử dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng, chúng tôi có kinh nghiệm rộng mở trong việc thúc đẩy sự phát triển sứ mệnh và tầm nhìn, khớp nối các giá trị cốt lõi, xây dựng kế hoạch chiến lược, cũng như mọi khía cạnh của việc liên kết thẻ điểm cân bằng với các quy trình quản lý.

Các chuyên gia tư vấn hàng đầu của NexData sẽ cung cấp cho khách hàng những kinh nghiệm cần thiết để phát triển hệ thống quản lý nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả chiến lược của khách hàng. Chúng tôi cũng muốn có cơ hội được tiếp xúc và trao đổi rõ hơn về các yêu cầu của quý khách, từ đó chúng tôi có thể đưa cách tiếp cận về các vấn đề đã đề cập ở trên và thực sự tạo ra sự khác biệt trong việc thực hiện thành công.