Dịch vụ tư vấn đầu tư công nghệ thông tin

Dịch vụ tư vấn đầu tư công nghệ thông tin

Dự án ứng dụng công nghệ thông tin thường là tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu nhằm đạt được sự tiến bộ về năng suất, chất lượng và hiệu quả vận hành. Qua đó mang đến lợi thế chiến lược cho tổ chức. Nhưng làm thế nào để đạt được sự cân bằng tài chính và hiệu năng sử dụng?

Chuyên gia tư vấn đầu tư CNTT của NexData sẽ giúp các công ty và tổ chức quản lý các nguồn lực CNTT nhằm đạt được các lợi ích thiết thực từ khoản đầu tư phát triển công nghệ thông tin trong tổ chức.

Với sự giúp đỡ của NexData, tổ chức, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào hệ thống quy trình nghiệp vụ và định hướng chiến lược để đầu tư những hệ thống CNTT và kiểm soát hệ thống cần thiết. Quản lý rủi ro và đảm bảo sự tuân thủ là những nhân tố thiết yếu của sự điều hành tốt và quan trọng hơn là tập trung vào việc chuyển giao giá trị và đo lường hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT.

Dịch vụ Tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT-TT của NexData bao gồm

  • Tư vấn Khảo sát
  • Tư vấn Thiết kế sơ bộ
  • Tư vấn Tổng dự toán
  • Tư vấn Thiết kế thi công
  • Tư vấn Giám sát thi công
  • Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
  • Tư vấn Quản lý dự án đầu tư và chỉ huy thi công tại hiện trường