Dịch vụ kiểm thử, kiểm định công nghệ thông tin

Dịch vụ kiểm thử, kiểm định công nghệ thông tin

Dịch vụ kiểm định CNTT của NexData thực hiện kiểm định về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin và các ứng dụng phần mềm. Kiểm định công nghệ thông tin của NexData là quy trình thu thập và đánh giá bằng chứng về hệ thống thông tin, thực tiễn hoạt động của tổ chức. Việc đánh giá bằng chứng thu được sẽ quyết định liệu hệ thống thông tin có đang bảo vệ tài sản, duy trì sự toàn vẹn dữ liệu và hoạt động hiệu quả để đạt được mục tiêu của tổ chức. Dịch vụ kiểm định công nghệ thông tin của NexData bao gồm:

  • Kiểm định Hệ thống và Ứng dụng
  • Kiểm định Môi trường Xử lý thông tin
  • Kiểm định Phát triển hệ thống
  • Kiểm định Kiến trúc nghiệp vụ và quản lý CNTT
  • Kiểm định Quy trình xử lý dữ liệu